I. Phẩm Song Yếu

11/02/2011 // No Comment // Views: 13 views // Categories: Lời Vàng Vi Diệu, Phật Pháp // Tags: .

I. PHẨM SONG YẾU

(YAMAKA VAGGA)

1.
Xưa nay các pháp trong đời
Tâm làm chủ, tâm gọi mời mà nên
Ngày ngày ác hạnh triền miên
Nói năng, hành động dính liền nhiễm ô
Như bánh xe theo chân bò
Nghiệp khổ cũng thế hẹn hò cùng tâm.

2.
Xưa nay các pháp trong đời
Tâm làm chủ, tâm gọi mời mà nên
Ngày ngày thân tam tịnh yên
Nói năng, hành động, ý hiền thiện nhân
Như bình với bóng keo sơn
Phước lạc cũng thế, theo chân quả lành.

3.
Người kia lăng mạ chửi tôi
Đánh đập, phá hoại, cướp hôi gian trần
Ai còn ôm ấp khổ thân
Oán oán tương báo khó phần thoát ra.

4.
Người kia lăng mạ chửi tôi
Đánh đập, phá hoại, cướp hôi gian trần
Ai mà bỏ được nhẹ thân
Oán oán thôi dứt, yên phần tịnh tu.

5.
Xưa nay định luật ngàn thu
Hận thù đối đáp hạn thù khó phai
Từ bi dập tắt hận ngay
Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.

6.
Người tranh luận chẳng hiểu sâu
Than ta sống chết qua mau khó lường
Ai mà giác ngộ vô thường
Không còn tranh chấp nêu gương đạo hiền.

7.
Người mê tham chấp đảo điên
Tham sống khoái lạc, trói duyên nghiệp đời
Các căn không nhiếp hộ thời
Ăn uống vô độ, biếng lười tự thân
Dễ bị nghiệp ma xoay vần
Như cây trước gió, phù vân khổ sầu!

8.
Người tỉnh tham chấp lìa xa
Chăng ham khoái lạc huyễn ma ảo đời
Các căn tỉnh giác xinh tươi
Ăn uống tiết độ, thời thời siêng năng
Không bị ma nghiệp trói trăn
Như tảng đá vững, gió hằng khó lay.

9.
Những ai mặc áo cà sa
Không bỏ uế trược chẳng là người tu
Không tự khắc kỷ công phu
Thà rằng đừng mặc, hơn phù hư danh.

10.
Những ai tinh tấn tu hành
Uế trược buông bỏ, giới thành luật nghiêm
Tự mình khắc kỷ đạo hiền
Mặc áo như thế, hành thiền sáng danh.

11.
Phi pháp tưởng là thiện sanh
Thiện sanh lại thấy chẳng lành đảo điên
Nghĩ suy tà vạy não phiền
Người tu như thế, chơn thiền khó mong.

12.
Chơn thật thấy chơn thật trong
Phi chơn thấy rõ trống không đúng là
Tư duy đúng đắn chánh tà
Người tu như thế ma ha diệu kỳ.

13.
Nhà lợp không kín hở hang
Ắt bị mưa dột lan man đầy nhà
Người tu tâm tánh vạy tà
Tất bị tham dục đẫy đà mê tâm.

14.
Nhà khéo lợp kín trước sau
Không bị mưa dột lao đao khổ sầu
Người tu tâm tánh thanh cao
Không bị tham dục, chen vào an tâm.

15.
Đời này, chỗ này ăn năn
Đời sau, chỗ khác cũng rằng như in
Kẻ làm điều ác vô minh
Trước sau đều bị bóng hình đuổi theo
Ác nghiệp quả khổ cực nghèo
Giày vò cắn rứt mãi đeo kiếp người.

16.
Đời này, chỗ này sống vui
Đời sau, chỗ khác nụ cười hân hoan
Người làm thiện nghiệp bình an
Trước sau đều cũng rỡ ràng pháp duyên
Cực lạc, hạnh phúc hiện tiền
Mình làm mình hưởng nối liền quả nhân.

17.
Đời này, chỗ này buồn than
Kẻ gây ác nghiệp gian nan hại đời
“Ác nghiệp tôi đã tạo rồi
Nay nó sanh quả đứng ngồi bất an”
Nó khóc buồn, nó kêu than
Vì phải đọa khổ vô vàn đớn đau!

18.
Đời này, chỗ này vui mừng
Đời sau, chỗ khác tưng bừng phước duyên
Người tu hành, quả hiện tiền
“Tôi đã tạo phước, nối liền thiện căn”
Nhân quả tái sanh cõi lành
Đời đời hoan hỷ cao thanh an bình.

19.
Dù cho đọc tụng nhiều kinh
Không tu không tập, tự khinh chính mình
Sống buông lung, phước chẳng sanh
Sa môn quả báo mỏng manh kiếp người
Kẻ chăn bò, hưởng công thôi
Ngày ngày tôi tớ, kiếp đời phù du!

20.
Kệ kinh đọc tụng công phu
Nghiệm suy ý nghĩa, tập tu hành trì
Sáng chiều đoạn tham sân si
Thân tâm thanh tịnh, giữ y đạo hiền
Xa lìa thế tục trần duyên
Đời này, đời khác hạnh thiền Sa-môn.

Trích ” Lời Vàng Vi Diệu” của Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Giác Minh Luật

Bài viết khác:

  1. II. Phẩm: Không Buông Lung

Phản hồi - Ý kiến