Tặng Phẩm Dâng Khóa Tu Giới – Định – Huệ (lần 4) của HT. Giác Toàn: Nhiệm Mầu Thiền Gia

16/04/2011 // No Comment // Views: 27 views // Categories: Giới Thiệu, Đặc biệt // Tags: .

NHIỆM MẦU THIỀN GIA

Kính dâng Chư tôn đức Giáo phẩm & chư Tăng các Giáo đoàn tham dự Khóa tu lần thứ 4 tại TX. Mộc Chơn, Phú Mỹ- Tiền Giang từ 5- 12/04/2011 (nhằm mùng 3- 10/03/ Tân Mão)

THÀNH thâm ngưỡng vọng Tăng già

KÍNH ân vô lượng Ma-ha đạo lành

TÁN thán hạnh nguyện độ sanh

DƯƠNG thiện tích thiện kết thành báu châu

CÔNG phu tinh tấn làm đầu

ĐỨC tu muôn thưở nhiệm mầu thiền gia

CHƯ tăng cộng hưởng một nhà

TÔN trưởng chung sống Ba-la-mật thiền

ĐỨC tâm đức tánh tịnh hiền

CÁC các hòa hợp kết duyên tu hành

GIÁO pháp tươi rạng cao thanh

ĐOÀN tựu tăng chúng hòa thành độ sanh.

THAM thiền tuệ lực tinh anh

DỰ khán quán chiếu định danh siêu mầu

KHÓA phiền não, diệt mê sầu

TU dưỡng giới đức thoát cầu trầm luân

TRUYỀN nhân chư Phật ứng thân

THỐNG tri tam thế linh thần hoằng dương

GIỚI luật nền tảng Linh sơn

ĐỊNH thiền căn bản thông đường xưa sau

TUỆ giác chiếu diệu thẩm sâu.

TẠI lòng giải thoát một màu sắc không

TỊNH lự trần thế thanh trong

phủi tam giới hướng tòng vô sanh

MỘC nguyên thủy diệu suối lành

CHƠN như pháp tánh tri hành nhất như.

PHÚ túc ẩn mật huyền thư

MỸ từ hiển lộ ngôn từ phạm âm

TIỀN hiền tổ ngự thậm thâm

GIANG sơn dấu tích chú tâm một thời.

DO duyên khai ngộ độ người

GIÁO khuyên lập đạo chuyển đời mê tân

ĐOÀN du tăng kết tụ lần

BỐN sáu (1946), bốn bảy (1947)…gieo nhân Ta-bà

HỆ xưa nay nối thiền gia

PHÁI phái tục diệm nở hoa sen vàng

KHẤT cầu Phật tổ truyền đăng

học muôn pháp tươi đàng độ sanh.

THỌ ân Tam bảo phụng hành

TRÌ giữ hiếu đạo tâm thành kính dâng

VIÊN tròn Phật sự Tổ ban

MÃN công đức…Ánh Minh Quang nhiệm mầu.

NAM MÔ HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT- TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

TX. Mộc Chơn, mùng 10/3/Tân Mão

Trần Quê Hương

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Khóa Tu Giới – Định – Tuệ lần 3
  2. Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3
  3. Tịnh Xá Mộc Chơn Nơi Diễn Ra Khóa Tu Giới- Định- Huệ (Lần 04) Của Hệ Phái
  4. Gia Lai: Khóa Tu Thiền Đầu Năm tại Tịnh Xá Ngọc Túc
  5. Phỏng Vấn Nhanh HT. Thích Giác Toàn

Phản hồi - Ý kiến