Lời di huấn cuối cùng của Cố HT. Thích Giác Linh khi còn sống

17/11/2011 // No Comment // Views: 750 views // Categories: Thông Tin, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

……….o0o………..

Những lời di huấn cuối cùng để lại cho đời của Cố HT: 

ĐỜI NGƯỜI TRĂM TUỔI CÓ BAO LÂU
SỚM CHẲNG TẦM TU, KẾ BẠC ĐẦU
RĂNG RỤNG MẮT MỜ TINH KHÍ KÉM
TỘI DÀY PHƯỚC MỎNG NGHIỆP CÀNG SÂU
TRƯỚC LO BỒI ĐỨC GIEO NHÂN TỐT
SAU KẾT THÀNH DUYÊN ĐƯỢC QUẢ MẦU

CHÂU ĐỐC, NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2011
(NHẦM NGÀY 07THÁNG 10 NĂM TÂN MÃO)

Ảnh: minh họa

……….o0o………..

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

CỐ nén nước mắt dâng trào

HÒA trong suối pháp tiễn Người đi xa

THƯỢNG cầu Phật đạo Di Đà

THÍCH Ca chánh định là nhà chúng sanh

GIÁC linh Hòa thượng mãi xa

LINH tâm kiến tánh Phật Đà chứng tri

BẬC trí tuệ người người kính mến

ÂN sư đồ trọn mãi khắc ghi

SƯ – Người đức hạnh từ bi

TÔN danh Hòa Thượng liễu tri cuối đời

KÍNH cầu Phật pháp sáng ngời

ĐẠO lành cứu thế giữa trời phương Nam

HẠNH đạo Thầy sáng ngời tâm thức

VIÊN ngọc lành soi mãi chúng sanh

MÃN một đời hành trì giới đức

CAO niên qua về với Phật Đà

ĐĂNG tòa liên bảo hương hoa ngát trời

PHẬT tâm Phật tánh thảnh thơi

QUỐC độ cực lạc về nơi vĩnh hằng.

CON KÍNH CÚNG DƯỜNG ĐẾN GIÁC LINH CỐ HÒA THƯỢNG

Đệ Tử: Huệ Hiền – Lục Văn Tiến

Châu Đốc, Ngày 19 tháng 10 năm Tân Mão

(PL 2555 – DL 2011)

Nơi chia sẻ của bạn: