Danh Sách Chư Tăng

17/12/2010 // No Comment // Views: 1 356 views // Categories: Số Liệu Thống Kê, Thư viện // Tags: .

S T T Bổn sự Danh xưng Danh Pháp Hiện đang học
1 Chứng Minh Hòa Thượng Thích Giác Hải
2 Trụ Trì Đại Đức Thích Giác Hiếu
3 Đại Đức Thích Giác Thiện Cử Nhân Phật Học
5 Đại Đức Thích Giác Đắc
6 Đại Đức Thích Giác Hảo
7 Đại Đức Thích Giác Thắng
8 Biên Tập-Chỉ Đạo Web Đại Đức Thích Giác Huyền Đại Học Vạn Hạnh. K 8
9 Chỉ Đạo Web Đại Đức Thích Giác Ngọc Đại Học Vạn Hạnh. K 7
10 Văn Phòng TX Đại Đức Thích Giác Hồng
11 Thư Kí Web Tỳ Kheo Thích Giác Tầm Trung Cấp Phật Học .K 6
12 Tỳ Kheo Thích Giác Đông
13 Tỳ Kheo Thích Giác Lực
14 Sa Di Thích Giác Huấn Đại Học CN Thông Tin
15 Sa Di Giác Minh Hạnh
16 Nội Dung Web Sa Di Giác Minh Quảng Đại Học Vạn Hạnh. K 8
17 Sa Di Giác Minh Lực Trung Cấp ( Đà Nẵng)
18 Nội Dung Web Sa Di Giác Minh Thinh Đại Học Vạn Hạnh. K 8
19 Cộng Tác Web Sa Di Giác Minh Định Trung Cấp Phật Học .K 7
20 Sa Di Giác Minh Huệ Cơ Bản Phật Học. K 4
21 Sa Di Giác Minh Lập Cơ Bản Phật Học. K 4
22 Biên Tập Web Sa Di Giác Minh Luật Trung Cấp Phật Học .K 7
23 Sa Di Giác Minh Sáng Cơ Bản Phật Học. K 4
24 Sa Di Giác Minh Thiên Cơ Bản Phật Học. K 4
25 Sa Di Giác Minh Bảo
26 Tập Sự Huệ Trực Cơ Bản Phật Học. K 4
27 Tập Sự Huệ Tín Cơ Bản Phật Học. K 4
28 Cộng Tác Web Tập Sự Huệ Học Cơ Bản Phật Học. K 4
29 Tập Sự Huệ Thuận Cơ Bản Phật Học. K 4
30 Cộng Tác Web Tập Sự Huệ Hòa Cơ Bản Phật Học. K 4
31 Tập Sự Huệ Thiền
32 Tập Sự Huệ Đạo
33 Tập Sự Huệ Phương
34 Tập Sự Huệ Tựu Cơ Bản Phật Học. K 4
35 Tập Sự Huệ Trí
36 Tập Sự Huệ Phú
37 Tập Sự Huệ Mạnh
38 Tập Sự Huệ Thanh
39 Tập Sự Huệ Hưng
40 Tập Sự Huệ Nhàn
41 Tập Sự Huệ Tâm
42 Tập Sự Huệ Phúc
43 Tập Sự Huệ Nhẫn
44 Tập Sự Huệ Kiến

No related posts.

Nơi chia sẻ của bạn: