Lời Thầy Dạy: Đức Thầy Giác An

21/01/2011 // No Comment // Views: 300 views // Categories: Bài Viết + Tịnh Xá + Tiểu Sử, Giáo Đoàn III KS // Tags: .

ĐứcThầy Giác An (1901- 1971)
Đệ nhị phó Tăng chủ Giáo hội tăng Già Khất sĩ Việt Nam, Trưởng đoàn du Tăng khất sĩ hành đạo Miền Trung nước Việt, Pháp Tử Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang

*     *      *
Nay Thầy tỏ đôi điều cùng đệ tử
Mượn bút nghiên Thầy chép lại cho đời
Các con nên ghi nhớ với bao lời
Thầy cặn kẻ tỏ bày trên trang giấy
Lời Thầy đã chép ra thì không mấy
Nhưng bên trong các con hãy nghiệm suy
Nếu rõ rồi các con mạnh tiến đi
Đừng thối chuyển trên đường tu uổng lắm
Các con thấy biết bao người sa đắm
Vì không tu mãi luống bỏ cuộc đời
Nếu ngã rồi khó gượng lại con ôi!
Soi gương ấy các con tìm phương tránh
Các con hỡi Thầy hôm nay đang gánh
Việc nặng nề của Giáo hội tương lai
Quyết xả thân thầy nguyện gắng miệt mài
Tu,tu tiến đến thành công đắc quả
Các con hỡi! thầy nguyện thề cao cả
Thời kỳ này phải dũng mảnh đường tu
Thời kỳ này quyết vẹt phá mây mù
Đem đuốc huệ soi đường cho nhân thế.
Dù cực khổ cam go Thầy đâu sợ
Dù xương tan thịt nát cũng không hề
Dù ai kia mai mỉa khen chê
Dù nghiệp quả có đòi đành phải chịu.
Tu đã quyết nghiệp kia đừng bận nịu
Đừng than phiền đừng trách móc làm chi
Phải luôn luôn giữ hai chữ Từ Bi
Cho chúng khảo mai này ta khỏi nợ…
Hễ đã tu thì ta đừng nên sợ
Mới đạt thành đạo quả ở ngày mai
Vậy Thầy nay chép để lại một bài
Các con hãy ghi lòng mà vâng giữ
Này con hỡi!
Xưa không tu nợ chẳng có đòi
Nay tu nợ cũ móc moi không chừa
Thôi thì ta phải trả cho vừa
Quyết lòng trả đủ không lừa một ai
Dầu kham khổ không nài hẹn chịu
Phải giữ tròn cái điệu làm con
Cầu cho Tam Bảo chứng lời
Dầu cho khổ cực để bồi nghĩa xưa
Lòng cố gắng nay chừa tội lỗi
Tạo phước lành là mối dung thân
Trăm năm kết cuộc cũng gần
Ráng tu thì tới chẳng cần gần xa
Trong Tâm ta Phật Đà sẵn có
Vậy không nên luống bỏ lúc nào
Nhưng tu phải biết phương màu
Suy tâm chơn lý dồi trau tinh thần
Đạo giải thoát khó cân cho tột
Trái nhiệm màu khó lột vỏ ra
Rờ không thì khó biết mà
Nắm vào thì lại hoảng la kinh hoàng
Cũng như kẻ bôn chôn trèo núi
Yếu lực thần bị đuối dừng chân
Nếu mà đầy đủ tinh thần
Thì leo lên nữa có phần quả cao
Còn ai yếu lao xao tâm rối
Bước đường đi lặn lội luống công
Thương ôi! Những kẻ lỡ dòng
Nẻo đường đã lạc Đạo hòng sao thông
Phật tiên Thánh vì lòng bác ái
Thương chúng sanh trong biển ái hà
Quyết nguyền sanh tử độ tha
Mười phương chư Phật đã ra cứu đời
Thầy không nỡ bỏ trôi một tý
Cũng vì lòng hoan hỷ độ sanh
Đêm trường vắng bặt lạnh tanh
Những điều bày tỏ lòng thành mát êm
Thương tất cả trong nền Phật pháp
Ai là người giải thoát ra ta
Cứu nguy giải khổ hội này
Thương dùm đồng loại chìm đầy biển mê
Phật xưa ngài bỏ thê bỏ thiếp
Nguyện cứu đời thoát kiếp ái hà
Không vì nhỏ hẹp bỏ qua
Chèo thuyền Bát Nhã Ngài ra vớt người
Đời tội lỗi nên đời rối khổ
Đạo đưa đời đến chỗ an vui
Đạo đời hai nẻo tới lui
Để dìu sanh chúng thuận xuôi đường lành
Xét tội lỗi kết thành xưa tạo
Nên kiếp này quả báo trả vay
Nguyện xin cứu khổ hội này
Vì tâm bác ái đọa đày thân ta
Thương sanh chúng lòng ta bao quản
Thầy dắt dìu phải ráng bước qua
Còn chi ngần ngại dần dà
Ham chi danh lợi cửa nhà xiềng gông
Phật cũng muốn mà không xả kỷ
Bởi chấp tài nên bị lợi danh
Thác rồi phải chịu  cam đành
Muôn đời đau khổ cõi thanh khó về
Xưa Phật dạy môn đồ đệ tử
Đường tu hành hạnh giữ giới chuyên
Đạo lành con hãy chép biên
Ghi vào tâm trí tham Thiền quán soi
Phật xưa dạy không ngoài giới luật
Nay chúng ta phải thuộc nằm lòng
Luôn luôn giữ mãi trong lòng
Chớ đừng bỏ luống chớ hòng quả cao
Muốn như Phật sao hành khác Phật
Cách hành trì bỏ mất theo xưa
Giới răn không giữ nói bừa
Tu hành tân tiến để đưa nhân loài
Tu bỏ giới bảo ai qui hướng
Tu mà còn tham sướng ham vui
Thế nên Đạo mới chôn vùi
Vào trong hắc ám ngậm ngùi lòng ta
Đèn Chơn Lý nay đà rạng tỏ
Rọi chúng sanh đường tỏ khỏi lầm
Vượt ra đêm tối âm thầm
Tránh xa tội lỗi sai lầm vô minh
Nay giác ngộ chúng sanh thoát khổ
Ban đạo lành khắp chổ an vui
Cũng nhờ ánh sáng Đạo vàng
Chiếu soi nhân loại thế gian hưởng nhờ
Hỡi sanh chúng chần chờ chi nữa
Thuyền vào bờ lần lựa sẽ bê
Rồi sao kịp chuyến trở về
Tây Phương cực lạc không hề thối lui
Ấy thật chổ an vui vĩnh kiếp
Ấy thật quê xinh đẹp biết bao
Không còn cảnh khổ lao đao
Ta bà giả tạm biết sao nói cùng
Thuyền trí huệ ta dùng đưa chúng
Trương buồm lên oai dũng hùng hào
Chèo thuyền vớt kẻ lao xao
Hụp trồi biển khổ đem vào bờ vui
Không danh lợi không mùi tục lụy
Không tước quyền không nghĩ đến ta
Vì lòng bác ái vị tha
Không màng khổ cực để mà độ sanh
Nay Thầy đã tâm thành vì Đạo
Nguyện vuông tròn rốt ráo Bồ đề
Khuyên con mau khá tìm về
Chân tâm cảnh giới mọi bề yên vui
Các con hỡi đây mùi đạo lý
Con nếm vào suy nghĩ mà coi
Xưa nay Thầy đã nếm rồi
Mùi Thiền đã thấm Thầy ngồi mới yên
Nghiệp khảo đảo không phiền không trách
Nghiệp nó đòi mới sạch để tu
Gương Thầy con gắng công phu
Để mà gội rữa lu bù nghiệp xưa
Còn nghiệp mới nên chừa nên tránh
Con tìm phương mà tránh cho xa
Đừng lòng hờ hững tạo ra
Rồi trong muôn kiếp đọa sa lạc lầm
Nay Thầy thấy thương tâm con lắm
Đem Đạo màu nhuần thấm đến con
Ơn cao nghĩa trọng không mòn
Lời lành con giữ cho tròn hôm nay
Đường Cực lạc con rày cố gắng
Nẻo nhiệm màu nào đặng sánh bằng
Các con nên giữ nhớ ghi
Những lời Thầy dạy đến khi Đạo thành
Và đem những lời lành khuyên chúng
Nhắc cho người hành đúng đạo chơn
Dù gian lao dạ chẳng sờn
Đem điều đạo đức truyền ban nhân loài
Việc bố thí con hay nhắc đến
Nào Pháp, tài phương tiện tùy nghi
Khuyên người giữ hạnh Từ bi
Thương chung chủng loại không vì ngã nhân
Những điều ấy nên cần khuyên nhắc
Ai gìn lòng cháu chắt Phật Trời
Bằng không những kẻ đổi dời
Không ngay không thật nói lời vọng ngôn
Những kẻ ấy tinh khôn dối trá
Dầu cho con có khá khuyên răn
Họ đâu có chịu ăn năn
Thì là nghiệp quả tội căn thêm chồng
Nhưng con phải hết lòng bày tỏ
Nếu họ không nghĩ ngó đến con
Thì nên chú nguyện cho tròn
Cầu cho kiếp khác họ bòn phước công
Nầy con hỡi vì lòng thương chúng
Mới đem lòng dạy đúng không sai
Ai thương ai ghét hội này
Ai ngay ai thật phước rày ghi công
Sanh tử mãi trong vòng luyến ái
Bởi nợ trần ràng trói níu đeo
Bởi vì kiếp trước đã gieo
Nên nay phaỉ trả nó theo nó đòi
Đó là luật luân hồi quả báo
Đó là điều chánh đạo không sai
Phật Trời nào có vị ai
Gieo nhơn hái quả xưa nay lẽ thường
Đây lẻ đạo là đường chơn chánh
Mà chúng sanh bỏ chánh theo tà
Không may hố sụp hầm sa
Thì đời đau khổ khó mà an thân
Nay nhân lúc tịnh tâm quán xét
Lấy bút nghiên dệt nét thơ lòng
Trao cho môn đệ tỏ thông
Trên đường tu Phật gắng công sưu tầm
Để tránh những lỗi lầm sai quấy
Các con nên nắm lấy mối giềng
Khi nào trở lại bổn nguyên
Chơn Tâm thể tánh tự nhiên đạo lành.
Viết xong tại T.X: Ngọc- Đà
Ngày 29 tháng 02 năm Giáp Thìn (1964)

(Con Phật tử Ngọc Chơn thành kính ghi lại nguyên văn “Lời Thầy Dạy” do cố Đức Thầy Giác An để lại. Nhằm chia sẻ, nhắc nhở mọi người hãy đi theo con đường mà Tổ, Thầy giáo huấn. Dù với lời lẽ đơn sơ mộc mạc nhưng bài thơ là cả tấm lòng của Đức thầy mong thế hệ Tăng Ni cũng như hàng Phật tử tại gia ngày sau phải cố giữ giềng mối Đạo Phật theo đó mà tu,mà hành Đạo.
Như một tấm lòng thành kính dâng lên cố Đức Thầy nhân ngày tết Thầy Cô ( 20-11). Chúng con nguyện học theo Lời Thầy Dạy, nguyện sống đúng theo chánh pháp.Trên đền ơn Phật Tổ Thầy, dưới đền bốn ơn nặng. Nguyện không phụ lòng những người đưa đò đã dày công dìu dắt chúng con sang bờ bỉ ngạn.)

An Khê – Gia Lai

Bài viết khác:

  1. Tiểu sử Đức Thầy Giác An – Trưởng Giáo đoàn III Khất Sĩ (1901-1971)

Nơi chia sẻ của bạn: