Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên

14/02/2011 // No Comment // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Tập 7:

YouTube Preview Image

Tập 8:

YouTube Preview Image

Tập 9:

YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Những Nẻo Đường của Đức Phật Thích Ca
  2. VTV Nói về Hòa Thượng Thích Giác Toàn
  3. PA: Khất Thực Hóa Duyên
  4. Mục Liên Truyền Kỳ
  5. Những Mẩu Chuyện Đức Phật Thời Tại Thế

Phản hồi - Ý kiến