VII. Phẩm A La Hán

27/02/2011 // No Comment // Categories: Lời Vàng Vi Diệu, Phật Pháp // Tags: .

VII. PHẨM A LA HÁN19

(ARAHANTA VAGGA)

90.

Người đã giải thoát phàm tâm

Giải thoát ràng buộc, âm thầm tiến tu

Tứ thánh quả20, hạnh điều nhu

Không còn sợ hãi vô ưu thanh lòng.

91.

Dũng mãnh, chánh niệm tương đồng

Lìa tại gia, thích hạnh không ta bà

Ví như ngỗng vượt ao ra

Không chút luyến tiếc, sơn hà thong dong.

92.

A-la-hán nhẹ lòng trong

Ăn uống phương tiện, vượt dòng sông mê

Không không, vô tướng, nguyện về

Như chim thanh thoát bốn về hư vô.

93.

A-la-hán sạch nhiễm ô

Tứ sự21 nương tạm, tội đồ lìa xa

Giải thoát, vô tướng, không hoa22

Như chim tự tại, trú tòa tịnh không

94.

A-la-hán đóa sen hồng

Tuấn mã điều phục, nhiếp lòng dặm xa

Ngã mạn phiền não an hòa

Trời người kính mộ đẹp nhà từ bi.

95.

A-la-hán hết sân si

Tâm như cõi đất, lưu ly cửa thiền

Ao sâu bùn lắng sạch phiền

Nghiệp trần nhẹ phủi, hết duyên luân hồi.

96.

A-la-hán ý thường tươi

Lời nói, hành động thời thời lặng yên

Chánh trí giải thoát tịch thiền

Thân tâm an tịnh, đức hiền tỏa hương.

97.

A-la-hán tự sáng gương

Tự lòng kiên định, tánh thường hiển khai

Nhân quả báo ứng trong ngoài

Vô Thượng Sĩ ngự, Như Lai tịch nhàn.

98.

Dù núi rừng, dù xóm làng

Đất bằng, gò trũng, đồng hoang, thị thành

A-la-hán trú an lành

Cảnh giới hạnh phúc thanh danh đạo hiền.

99

Người đời chẳng thích lâm tuyền

A-la-hán lại vui miền tịch liêu

Dục lạc người đời mến yêu

A-la-hán đẹp bên triền non xanh.

Chú thích:

19: A-la-hán là bậc thánh đã đoạn sạch mọi phiền não, chứng được Niết bàn, không còn bị luân hồi sanh tử nữa.


20: Tứ thánh quả là bốn quả vị của hàng Thanh văn gồm: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.

Trích trong cuốn “Lời Vàng Vi Diệu” của Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Nguồn Đạo

Bài viết khác:

  1. VI. Phẩm Trí Giả
  2. II. Phẩm Không Buông Lung
  3. III. Phẩm Tâm
  4. IV. Phẩm Hoa
  5. I. Phẩm Song Yếu

Phản hồi - Ý kiến