X. Phẩm Đao Trượng

09/03/2011 // No Comment // Views: 299 views // Categories: Lời Vàng Vi Diệu, Phật Pháp // Tags: .

X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG

(DANDA VAGGA)

129.

Ai ai cũng sợ gươm phiền

Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phần cho ai!

130.

Gươm đao ai cũng sợ dài

Ai cũng thích được sống hoài nhân gian

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phiền cho ai!

131.

Người cầu hạnh phúc, mình hay

Lại lấy đạo gậy đổi thay cho người

Hạnh phúc tự lòng đẹp vui

Dao gậy gây khổ, cuộc đời bất an.

132.

Người cầu hạnh phúc cao sang

Không lấy dao gậy hỏi han nhà người

Dao gậy không biết nói cười

Hạnh phúc cuộc sống, xinh tươi tự lòng.

133.

Lời thô ác, nhiếp bên trong

Nói qua nói lại, mích lòng nhau thôi!

Nóng giận, tự ái khổ đời

Như dao, như gậy khiến người đớn đau!

134.

Như đồng la bể im chào

Ta nín trước trống ác vào lời ra

Tự tại Niết-bàn đường xa

Lòng ta tĩnh lặng, ác ma bặt đường.

135.

Kẻ chăn bò, chiếc gậy nương

Đàn bò lớn nhỏ, biết phương ra đồng

Chúng sanh già chết xuôi dòng

Quả báo thọ lành, tử vong kiếp người.

136.

Ngu ngu tạo ác nghiệp đời

Không biết nhân quả gọi mời hay chăng?

Ác hại, ác báo thường hằng

Như tự lấy lửa đốt thân chính mình.

137-140.

Lấy dao gậy tạo tội tình

Hại người chân thiện, tự mình nghiệp vương

Mười điều khổ báo theo đường

Tiền tài tiêu mất khó phương kiếm tìm

Thân thể bại hoại nằm in

Bệnh nặng bức bách, lặng chìm đớn đau

Tim gan tỳ thận ruột bào

Bị vu trọng tội, buộc vào ưng oan!

Quyến thuộc thân thích ly tan

Tài sản mất mát, họ hàng rẽ phân

Nhà cửa, phòng ốc ác nhân

Phá tan thiêu đốt, gia cang lụy sầu

Khi chết đọa địa ngục sâu

Nhân quả báo ứng, buộc trao tự mình.

141.

Đi chân không, tóc xù xình…

Xoa tro, trét đất vào mình, nhịn ăn

Hay nằm trên đất, ngửa lăn

Đứng ngồi nhớp nhúa nhố nhăng bất thường24

Người thanh tịnh, tự tỏ tường

Không dứt nghi hoặc, khéo phương tịnh lòng.

142.

Thân tâm khéo ngộ sắc không

Khắc phục, chế ngự, tương đồng tướng tâm

Không dao gậy, ác khổ lầm

Sa môn phạm hạnh, quý tàm tấn tu.

143.

Tự mình hổ thẹn công phu

Ít người làm được, vô ưu tự mình

Người khéo tu tập tâm linh

Như ngựa khéo tránh ác tình roi da.

144.

Nỗ lực sám hối lòng ta

Ngựa hay kham nhẫn mặn mà răn đe

Chánh tin, giới định, thiền đề

Minh hạnh túc25 diệt khổ mê nhiều đời.

145.

Người tưới, dẫn nước di dời

Thợ mộc nảy mực, cây thời … đẽo cưa

Uốn tên làm thẳng, cong, vừa…

Người lành chế ngự nắng mưa sáng chiều.

Chú thích:

24: chỉ cách sinh hoạt, đặc biệt là người tu ngoại đạo của Ấn Độ thời xưa, thường dùng để hành hạ xác thân.

25: Trí và hành đầy đủ

Trích trong cuốn “Lời Vàng Vi Diệu” của Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Nguồn Đạo

Bài viết khác:

  1. Tiểu sử Đức Thầy Giác An – Trưởng Giáo đoàn III Khất Sĩ (1901-1971)
  2. IV. Phẩm Hoa
  3. II. Phẩm: Không Buông Lung
  4. III. Phẩm Tâm
  5. VI. Phẩm Trí Giả

Nơi chia sẻ của bạn: