XII. Phẩm Tự Kỷ

20/03/2011 // No Comment // Views: 11 views // Categories: Lời Vàng Vi Diệu, Phật Pháp // Tags: .

XII. PHẨM TỰ KỶ

(ATTA VAGGA)

157.

Nếu biết thương mình, điểm tô

Phải gắng bảo hộ ra vô đường trần

Ba thời31 có một đức nhân

Người trí tỉnh ngộ, không màng lợi danh.

158.

Trước tự thức tỉnh tu hành

Sau hãy giáo hóa kẻ thành, người quê

Được vậy mới tránh nẻo mê

Không điều lầm lỗi, bồ đề vững tin.

159.

Muốn  người khác tu như mình

Trước tự tỉnh giác sửa mình tiến tu

Rồi sau vẹt phá mây mù

Cùng người tu tập, công phu đồng sàng.

160.

Tự mình là chốn đạo tràng

Tự mình khéo học, thư nhàn tĩnh tâm

Khéo tu tập, đạt cao thâm

Tự mình nương tựa thậm thâm nơi mình.

161.

Ác nghiệp do mình tạo sinh

Mình làm mình chịu, hữu tình khứ lai

Ngu ngu ác nghiệp tạo vay

Kim cang phá bảo thạch ngay dễ dàng.

162.

Sự phá giới hại đạo vàng

Như Ta-la32 bị dây mang khô cành

Kẻ thù ra sức hại mình

Người phá giới khiến lụy tình tự thân.

163.

Làm ác dễ, chẳng lợi nhân

Ta người đều bị quả phần khổ đau!

Làm thiện khó, lợi trước sau

Ta người đều hưởng sang giàu an vui.

164.

Người tuệ ác, thường si lười

Miệt thị giáo pháp, chê cười đạo chơn

Xem thường Phật pháp và Tăng

Mang lấy bại hoại, tự hằng suy vi

Giống như trúc cách tha … phi33

Hễ sinh hoa quả xong thì diệt tiêu!

165.

Làm dữ, nhiễm ô… tự liều

Làm lành, thanh tịnh cũng đều do ta

Tịnh hay bất tịnh, chánh tà

Không ai thanh tịnh chan hòa được ai!

166.

Chớ vì lợi ích người ngoài

Mà quên lợi ích lâu dài tự thân34

Ta người, bi trí… đạo nhân

Không buông, không bỏ thiện phần ngoài trong

Thường xuyên chăm sóc hết lòng

Lợi tha, tự độ… sắc, không đều là.

Chú thích:

31 Thông thường, ba thời là đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Ba thời ở đây chỉ vào một đời người từ thanh niên, tráng niên đến lão niên. Người lúc thanh niên nên nỗ lực học tập, trung niên nên dạy học, hoằng pháp, tu thiền định… nhưng trong hai thời gian đó mà chưa kịp thích thời hành sự thì lúc lão niên phải tỉnh ngộ học tập gấp rút, nếu không thì luống uổng một đời, mang lấy thống khổ, chẳng ích gì.

32 Ta-la là tên một loại cây. Trong câu này, ý nói một khi cây Ta-la bị dây leo quấn vào sẽ khô và chết ngay.

33 Cách ha cách là cây lau, còn gọi là tha cách trúc.

34 Chỉ việc giải thoát sinh tử.

Trích trong cuốn “Lời Vàng Vi Diệu” của Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Nguồn Đạo

Bài viết khác:

  1. XI. Phẩm Lão
  2. X. Phẩm Đao Trượng
  3. VI. Phẩm Trí Giả
  4. VII. Phẩm A-la-hán
  5. IX. Phẩm Ác

Phản hồi - Ý kiến