Khóa Tu Giới – Định – Huệ (lần 4) của Hệ Phái Khất Sĩ

17/04/2011 // No Comment // Views: 34 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

Bài viết khác:

  1. Khóa Tu Giới – Định – Tuệ lần 3
  2. Tịnh Xá Mộc Chơn Nơi Diễn Ra Khóa Tu Giới- Định- Huệ (Lần 04) Của Hệ Phái
  3. Tặng Phẩm Dâng Khóa Tu Giới – Định – Huệ (lần 4) của HT. Giác Toàn: Nhiệm Mầu Thiền Gia
  4. Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3
  5. Vài Nhận Định về Hệ Phái Khất Sĩ

Phản hồi - Ý kiến