PA: Tu Những Gì?

27/04/2011 // No Comment // Categories: Pháp âm, Video // Tags: .

…$$$…

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Những Mẩu Chuyện Đức Phật Thời Tại Thế
  2. PA: Thập Hạnh Phổ Hiền
  3. Những Nẻo Đường của Đức Phật Thích Ca
  4. PA: Cư Trần Bất Nhiễm Bồ Đề Địa
  5. PA: Nghiệp Tác Động Lúc Lâm Chung

Phản hồi - Ý kiến