XVI. Phẩm Hỷ Ái

26/05/2011 // No Comment // Categories: Lời Vàng Vi Diệu, Phật Pháp // Tags: .

……$$$…..

XVI. PHẨM HỶ ÁI

(PIYA VAGGA)

209.

Việc không đáng làm thì siêng

Lại ưa lười biếng việc hiền, việc tu

Việc lành bỏ, dục tham cầu

Hâm mộ người tốt, phải đâu thật lòng!

210.

Giao kết người tâm chí đồng

Chớ nên giao kết người không thân tình

Không thương yêu gặp khổ mình

Gặp người cừu oán cực hình càng hơn.

211.

Thế nên chớ đắm lụy hờn

Đắm lụy ly biệt tâm hồn bi thương

Niệm yêu ghét, không sầu vương

Không bị ràng buộc, lòng thường tịnh an.

212.

Từ hỷ ái sinh lo toan

Từ hỷ ái sinh bất an muộn phiền

Xa lìa hỷ ái đảo điên

Không còn sợ hãi triền miên đời sầu.

213 – 216

Tham ái, tham dục khổ đau

Lạc dục, ái dục… lao đao lo rầu

Ngày đêm mộng tưởng mưu cầu

Đêm ngày sợ hãi, nông sâu vui buồn

Có không, được mất… khổ luôn

Biết rõ, đoạn phủi lòng thường bình an.

217.

Chánh kiến, giới hạnh định hằng

An trú chánh pháp, đạo tràng tiến tu

Viên mãn hạnh đức công phu

Bậc đáng kính mến, đạo sư Tăng già.

218.

Cầu pháp ly ngôn nở hoa

Phạm sát sung mãn ba la mật thiền

Thoát mê dục lạc đắm phiền

Bậc thượng lưu39 giữa nhân thiên ta bà.

219 – 220.

Lâu ngày khách ly hương xa

Trở về yên ổn quê nhà mừng vui

Người tạo phước duyên cõi người

Đời này đời khác phước trời song lâm.

Chú thích:

39 Bậc thượng lưu chỉ quả vị Bất hoàn, không còn tái sanh vào thế gian này nữa, bậc gần đến Niết bàn A-la-hán.

Trích trong cuốn “Lời Vàng Vi Diệu” của Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Thực hiện: Nguồn Đạo

Bài viết khác:

  1. IX. Phẩm Ác
  2. XII. Phẩm Tự Kỷ
  3. VI. Phẩm Trí Giả
  4. XIII. Phẩm Thế Gian
  5. XIV. Phẩm Phật Đà

Phản hồi - Ý kiến