Trắc Nghiệm Giáo Lý Khất Sĩ

27/06/2011 // No Comment // Views: 1 493 views // Categories: Trắc Nghiệm, Đặc biệt // Tags: .

…..$$$…..

1) Hãy cho biết danh hiệu vị Tổ sư khai sáng ra Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ VN?

2) Tổ sư Minh Đăng Quang thế danh là gì và năm bao nhiêu Ngài ra đời?

3) Tổ sư Minh Đăng Quang sinh ra tại đâu ?

4) Tổ sư Minh Đăng Quang là người con thứ mấy trong gia đình?

5) Thân Mẫu của Tổ sư Minh Đăng Quang khi mang thai Ngài bao nhiêu tháng mới khai hoa?

6)  Thân Phụ và thân Mẫu của Tổ sư Minh Đăng Quang tên là gì?

7) Năm bao nhiêu tuổi Tổ sư Minh Đăng Quang mới qua Nam Vang tìm Thầy học đạo?  

8) Năm bao nhiêu tuổi Tổ sư Minh Đăng Quang chứng đạo, tại đâu?

9) Tổ sư Minh Đăng Quang Ngài chứng đạt pháp lý gì ?

10) Năm bao nhiêu Tổ sư Minh Đăng Quang thọ cụ túc giới Tỳ Kheo, tại đâu?  

11) Người đệ tử đầu tiên của Tổ sư Minh Đăng Quang là ai?

12) Tổ sư Minh Đăng Quang viết bộ chơn lý với bao nhiêu tiểu luận:  

13) Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Ngày, tháng, năm nào? Khi ấy Ngài được bao nhiêu tuổi?

14) Sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, thì chư vị đệ tử Tổ sư lấy hạnh nguyện gì đề tiếp bước hành đạo?

15) Tổ chức thành lập Giáo hội được quy định theo Tổ sư Minh Đăng Quang là:

16) Từ ngày khai mở mối Đạo Khất sĩ, đến lúc Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng là khoảng bao nhiêu năm?

17) Mỗi ngôi Tịnh xá đều có 4 cây cột chính bao quanh tháp bảo điện cuả Phật để tượng trưng điều gì?

18) Hệ phái Phật Giáo Khất Sĩ lấy câu gì làm tông chỉ để hành đạo?

19) Tịnh xá hình Bát Giác biểu trưng cho pháp gì?

20) Ngôi Tịnh xá đầu tiên của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ là:

21) Vị đệ tử cuối cùng của Tổ sư Minh Đăng Quang là ai?

22) Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ hiện nay có mấy giáo đoàn Tăng ?

23) Đức Pháp chủ của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới hiện nay là ai?

24) Trụ sở Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới hiện nay đặt tại nước nào?

25) Trụ sở Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam đặt tại đâu?

26) Đức Nhị Tổ của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ là ai?

27) Trong quyển "Tứ Kệ Tỉnh Tâm" có câu: Giải mở nỗi lòng, phiền não hết - Phân rành lý đạo, chỉ tu chơn. Đó là câu nói của ai ?

28)  Giáo Hội Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam thành lập. Ngày, tháng, năm nào?

29) Pháp hiệu Minh Đăng Quang do Đức Phật nào thọ ký?

30) Biểu tượng đặc trưng của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ là gì?

31) Đức Thầy Giác An (trưởng giáo đoàn III đầu tiên) viên tịch vào ngày, tháng, năm nào?

32) Tính từ năm 1956 đến năm 1960 Hệ phái Khất sĩ Việt Nam có mấy giáo đoàn Tăng?

33) Vị nào là Tri sự nhiệm kỳ đầu tiên (1966-1969) của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ?

34) Trong cuốn "Ánh Minh Quang" có đoạn: "Ôi thật đáng cho đời kính ngưỡng, Công đức Ngài vô lượng vô biên, Hỡi chư......... hữu duyên, Nhớ ơn .......... cần chuyên tu hành". Hãy điền vào chỗ trống ở từ:

35) Trong quyển Luật nghi Khất sĩ Tổ sư Minh Đăng Quang đã đề ra bao nhiêu điều răn dành cho những vị xuất gia?

36) Cuối thập niên 60 Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ đã thành lập bao nhiêu Giáo đoàn Tăng, bao nhiêu Giáo đoàn Ni, và bao nhiêu Phân đoàn Ni trực thuộc Tăng quản lý?

37) Pháp tu của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ không ngoài?

38) Trong cuốn "Minh Đăng Quang Pháp Giáo" Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy: Cái sống là......sống chung - Cái biết là......học chung - Cái linh là......tu chung. Hãy điền từ thích hợp vào 3 ô trống?

39) Vị Ni trưởng lãnh đạo Ni Giới Khất sĩ đầu tiên là ai?

40) Những nguồn tư liệu của Hệ phái Phật Giáo Khất sĩ là:Bài viết khác:

  1. HT. Thích Minh Hồi- Giáo Phẩm Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới Viếng Thăm Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm
  2. Tìm Hiểu Tư Tưởng Giáo Dục của Hai Từ Khất Sĩ
  3. PA: Trang Nghiêm Tịnh Độ
  4. Sự Hình Thành và Phát Triển của Giáo Đoàn III Khất Sĩ
  5. Khất Thực trong Truyền Thống Phật Giáo Đông Nam Á

Nơi chia sẻ của bạn: