Video: Khóa tu truyền thống Khất Sĩ

04/01/2012 // No Comment // Views: 163 views // Categories: Truyền hình, Video, Đặc biệt // Tags: .

…….o0o…….

1) YouTube Preview Image

2) YouTube Preview Image

3) YouTube Preview Image

4) YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Phim: Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ
  2. Thông báo Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ VI
  3. Mục Liên Truyền Kỳ
  4. Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ VI
  5. Video: Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát

Nơi chia sẻ của bạn: