Bát chánh đạo vạn năm bất hoại

28/06/2012 // No Comment // Views: 59 views // Categories: Bài viết, Thơ // Tags: .

Đêm thiền tọa – Ảnh G.M.L

……o0o……

Đêm khuya lẳng lặng trăng rằm
Canh ba điểm bút thậm thâm diệu huyền.
Ôn cố nghìn thu lưu tạc da,
Tâm tư suy gẩm ánh từ quang,
Của quí muôn thu tích đạo tràng
Bửu pháp nan lương y vô thượng
Phước điền y chánh hiệu Thế Tôn.

Bát chánh đạo thiên thu lưu tạc dạ
Giải thoát muôn loài đạo Thích Ca
Tam y thất chứng hiệu Ta Bà.
Kim nhựt tồn tâm xưng tán niệm
Thích tử tán dương công đức hải
Pháp y vô thượng thắng Như Lai
Bát chánh đạo hoằng khai vô lượng kiếp,
Tướng lưởi tam thiên ca tụng tán
Tam giới pháp vương vô thượng sư
Thích tử hậu lai tán dương công đức Phật.

Báo y chánh pháp thiên thu thọ
Đạo bát chánh xuất nhơn gian.
Nầy Thích tử lẳng lặng tâm minh,
Các con hảy lẳng lặng mà làm thinh
Cái chi vui cho bằng đạo Mâu Ni Thích Bửu
Cái chi vui cho bằng kẻ giải thoát triền miên,
Thân tâm chánh hạnh chẳng đảo điên
Kẻ xuất gia lòng dạ chẳng chinh nghiêng.

Nầy Thích tử giáo lý Như Lai thật diệu huyền
Cũng bởi chiếc y vô thượng phước điền tâm
Bát chánh đạo vạn năm bất hoại
Lẳng lặng làm thinh trong lẳng lặng
Pháp tướng tâm y diệu diệu lành
Bát chánh đạo niệm niệm chẳng sanh
Đêm thanh gió mát ánh trăng tròn
Niệm niệm Như Lai điểm điểm son.
Ngủ trược nhơn gian hề mộng ảo
Pháp y tối thượng đó nghe con.

Nầy Thích tử vắng lặng lòng son tâm an ổn
Thầy hằng ca tụng bốn oai nghi
Bổn thệ nguyện tu trì vô lượng kiếp
Như Lai pháp bửu thiệt Thế Tôn.
Bốn tướng thinh thinh nhịp nhàng mấy độ
Oai nghi thắng thượng đạo chơn truyền
Phước báo nhơn thiên đời đời bất diệt
Chúng sanh sáu cửa đặng yên tâm
Như Lai xuất hiện ánh trăng rằm.

Nầy Thích tử hà sa vô lượng kiếp.

Công năng tối thượng phục bái Như Lai
Kim nhựt đại hạnh nguyện thệ hoằng khai
Thích tử thủ trì y bát .
Đạo Như Lai tối thượng nhơn gian
Muôn loài thoát khổ cảnh lầm than
Thiện tâm giác ngộ ban vui cho trần thế
Xuất gia phạm hạnh giải đường mê.

Khai mở tứ diệu đề y vô thượng
Thoát ly sanh tử độ trần gian .
Như Lai tướng hảo bởi tâm ngài đại hảo
Thầy hằng khen con thúc liểm oai nghi
Phạm hạnh đầu đà vi tối thượng
Tấn đạo nghiêm thân thoát bụi trần
Lẳng lặng trầm tư tâm vô tận
Tịnh tọa công phu giải thoát tâm
Như Lai xuất hiện ánh trăng rằm
Quang minh phô tả tận tam thiên
Pháp vũ ban truyền thông tam giới.

Nầy Thích tử buổi bình minh tỏ rạng,
Xa xa trông thấy dạng Sa Môn
Tướng hảo Tỳ Kheo tăng phẩm hạnh
Oai nghi đạo hạnh thật trang nghiêm
Đường hoang lộ chơn đi nhẹ gót
Bổng trực nhìn biệt hiệu của Sa Môn
Tướng hảo quang minh khắp tiếng đồn.

Đạo Như Lai phổ tế trần lao
Chúng sanh sáu nẻo phát lòng từ vô lượng
Khai tâm nhơn thế xã bỏ tham sân
Gieo duyên trong thế hệ phước điền nhơn gian
Khổ hạnh thiên thu đạo Thích Ca
Oai nghi bốn tướng hiệu đầu đà
Dạo khắp nhơn trần trong bá tánh.

Thoát ly tam giới Sĩ Đạt Ta
Tiếng dội hằng sa trong thế giới
Gô Ta Ma giải thoát hạnh đầu đà
Lẳng lặng tham thiền trong lẳng lặng
Xóa đi những ảo mộng trần lao
Muôn ngàn danh lợi chẳng xuyến xao
Trăm vui muôn đẹp nhơn gian huyển ảnh
Rửa sạch tâm nhơ thoát bụi hồng
Sáu căn chẳng chút ố lem
Cửu khiếu tịnh thiền tâm giải thoát
Xa lìa thập ác xóa lợi danh.

Nầy Thích tử đạo Mâu Ni kiêng cử vọng tâm
Trang nghiêm bốn hạnh chẳng thì thầm
Lục tự nam mô chẳng loạn tâm
Tịnh thiền niệm Phật duyên minh tịnh
Công phu lục tự tịnh tọa an cư
Rửa tâm thuốc quí đạo Di Đà
Lục tự ma ha tịnh tọa thiền
Bốn tướng oai nghi chơn pháp tánh
Kiết già tịnh tọa niệm hồng danh
Oai nghi bổn hạnh đạo cao thâm
Vô thượng y vương hiệu pháp trầm
Bát chánh đạo mùi thơm lưu vạn thuở
Kim nhựt Thích tử tín thọ phụng hành
Bốn hạnh trang nghiêm thành tịnh độ
Lăng nghiêm pháp bửu giải tâm phàm
Rửa sạch tâm nhơ nghiêm trì giới luật
Giác ngộ chơn tâm bổn tánh Như Lai.

Nầy Thích tử tín thọ phụng hành:
Như Lai tướng đại hảo bởi tâm ngài đại hảo,
Như Lai tướng đại thanh tịnh,
bởi tâm ngài đại thanh tịnh,
Như Lai tướng đại quang minh,
bởi tâm ngài đại quang minh,
Như Lai tướng đại kiết tường,
bởi tâm ngài đại kiết tường,
Như lai tướng đại trang nghiêm,
bởi tâm ngài đại trang nghiêm.

Nầy Thích tử, y là y vô thượng bát chánh đạo
Thiện tai, thiện tai, thế gian hy hửu
Thiện tai, thiện tai, thế gian hy hửu!

Thích Giác Quang

Bài viết khác:

  1. Những Vần Thơ Hoài Niệm
  2. Hoài Niệm Đời Cha
  3. Hoài Niệm Đời Cha
  4. Pháp Chánh Niệm khi Đi Đứng hay Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
  5. Hoài niệm Pháp lữ

Nơi chia sẻ của bạn: