Lời Vàng Vi Diệu

XXI. Phẩm Tạp

XXI. Phẩm Tạp

…….$$$……  XXI. PHẨM TẠP (PAKINNAKA VAGGA)  290. Nếu bỏ vui nhỏ quay về Được hưởng vui lớn xum xuê quả lành Người trí sung sướng thật hành Lìa bỏ vui nhỏ, cất dành tương lai. 291. Cầu mình vui, để … Đọc tiếp

XX. Phẩm Đạo

XX. Phẩm Đạo

…….$$$……. XX. PHẨM ĐẠO (MAGGA VAGGA) 273. Bát Chánh Đạo gốc Bồ đề Tứ Đế45 thù thắng nẻo về thượng tôn Lý mầu vô thượng pháp môn Ngũ nhãn thanh tịnh vượt hơn thánh hiền46. 274. Chỉ con đường này47, … Đọc tiếp

XIX. Phẩm Pháp Trụ

XIX. Phẩm Pháp Trụ

…….$$$……. XIX. PHẨM PHÁP TRỤ41 (DHAMMATTHA VAGGA)   256. Hành động lỗ mãng bướng càn Đâu phải chánh pháp hạnh vàng người tu Cần nên phân biệt uế ưu Đâu tà, đâu chánh… trượng phu đạo lành.   257. Không … Đọc tiếp

XVIII. Phẩm Cấu Uế

XVIII. Phẩm Cấu Uế

…….$$$……. XVIII. PHẨM CẤU UẾ (MALA VAGGA)   235. Giống như ngọn lá héo sầu Tử thần sứ giả, canh thâu đợi chờ Người ơi! sớm tỉnh giấc mơ Đường trần sao cứ hững hờ tư lương.   236. Hãy … Đọc tiếp

XVII. Phẩm Phẫn Nộ

XVII. Phẩm Phẫn Nộ

……$$$…… XVII. PHẨM PHẪN NỘ (KODHA VAGGA) 221. Bỏ lòng giận dữ lố lăng Trừ diệt tánh ý kiêu căng nghiệp đời Giải thoát mọi ràng buộc rồi Chấp trước danh sắc40 nay thời nhẹ buông Mọi vật không chi … Đọc tiếp

XVI. Phẩm Hỷ Ái

XVI. Phẩm Hỷ Ái

……$$$….. XVI. PHẨM HỶ ÁI (PIYA VAGGA) 209. Việc không đáng làm thì siêng Lại ưa lười biếng việc hiền, việc tu Việc lành bỏ, dục tham cầu Hâm mộ người tốt, phải đâu thật lòng! 210. Giao kết người … Đọc tiếp

XV: Phẩm Lạc

XV: Phẩm Lạc

…..$$$…. XV. PHẨM LẠC (SUKHA VAGGA) 197. Sung sướng thay giữa trần gian Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm Oán thù ôm ấp lạc trầm Sống không thù oán phúc tâm an nhàn. 198. Sung sướng thay giữa … Đọc tiếp

XIV. Phẩm Phật Đà

XIV. Phẩm Phật Đà

XIV. PHẨM PHẬT ĐÀ (BUDDHA VAGGA) 179. Thắng dục tình, chẳng ai hơn Không còn thất bại, lụy hờn phàm tâm Phật trí thanh tịnh hết lầm Lấy gì cám dỗ, cầm nhầm kéo lôi! 180. Người dứt hết trói … Đọc tiếp

XIII. Phẩm Thế Gian

XIII. Phẩm Thế Gian

XIII. PHẨM THẾ GIAN (LOKA VAGGA) 167. Chớ theo ích kỷ ác tà Thân buông lung chớ mặn mà thích ưa Tà thuyết chớ có say sưa Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần. 168. Đừng buông lung, gắng … Đọc tiếp

XII. Phẩm Tự Kỷ

XII. Phẩm Tự Kỷ

XII. PHẨM TỰ KỶ (ATTA VAGGA) 157. Nếu biết thương mình, điểm tô Phải gắng bảo hộ ra vô đường trần Ba thời31 có một đức nhân Người trí tỉnh ngộ, không màng lợi danh. 158. Trước tự thức tỉnh … Đọc tiếp